Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Bediüzzaman kendisinin Hz. Mehdi (a.s.) olmadığını ve Hz. Mehdi (a.s.)'ın kendisinden bir asır sonra
Hicri 1400 yılında geleceğini sözlerinde açıkca ifade etmiştir. Bediüzzaman Hazretleri'nin sözlerini
çarpıtmaya çalışmak büyük samimiyetsizliktir.

 

Bediüzzaman'ın, farklı tarihlerde yaptığı açıklamaların hepsinde, Hz. Mehdi (a.s.)'ın geliş zamanı olarak Hicri 1400'lü yılların başlarına işaret edilmiştir. Bediüzzaman bir sözünde, Hz. Mehdi (a.s.)'ın Asr-ı Saadet döneminden 1400 sene sonra çıkacağını şöyle belirtmektedir:

"İstikbal-i dünyeviyede (dünyanın geleceğinde) 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarında karib (yakın) zannetmişler." (Sözler, 318)

Bediüzzaman'ın ifadesinde belirttiği, "sahabe döneminden 1400 sene sonrası" Hicri 1400'lü yılların başlarına, yani Miladi olarak 1979-1980 senelerine denk gelmektedir.

Bediüzzaman, Hicri 1327'de Şam'da Emevi Camii'nde on bin kişiye verdiği hutbesinde, Hicri 1371'den sonraki İslam aleminin geleceğine yönelik izahlar yapmakta, ahir zamandan çeşitli tarihler vererek, beklenen Mehdi'nin mücadele zamanlarına dikkat çekmektedir. Bediüzzaman, Hz. Mehdi (a.s.)'ın göreve başlaması ve inkarcı zihniyeti fikren mağlup etmesi ile ilgili olarak şu tarihleri bildirmektedir:

"Ta 1371 senesinden sonraki alem-i İslam'ın mukadderatına (kaderine) nazar eden  (göz atan) Hutbe-i Şamiye'deki hakikatler... Evet şimdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet (müsbet ilimler ve sanat, ilim ve fenlerle öğrenilen bilgi) ve medeniyetin mehasini (medeniyetin iyiliklerini) o üç kuvveti tam teçhiz edip, cihazatını verip o dokuz manileri mağlup edip dağıtmak için taharri-i hakikat meyelanını (hakikati araştırma meyli) ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi (insan sevgisini) o dokuz düşman taifesinin cephesine göndermiş, inşaAllah yarım asır sonra onları darmadağın edecek." (Hutbe-i Şamiye, 25)

Şam'da yaptığı bu konuşmada, Hicri 1371 senesinden sonra yaşanacak gelişmelere dikkat çekerek, Hz. Mehdi (a.s.)'ın göreve başlamasının 1371 tarihinden 30-40 yıl sonra olacağını bildirmiştir. Bu tarih ise Hicri 1401-1411, Miladi olarak da 1980-1990 yılları arasıdır.

Yine aynı konuşmanın devamında Bediüzzaman, Hz. Mehdi (a.s.)'ın, inkarcı fikir sistemini fen, ilim ve medeniyetin imkanları sayesinde fikren susturacağını haber vermiştir. Bu fikri üstünlüğün tarihi olarak da 1371 tarihinden yarım asır sonrasını bildirmiştir. Bu da Hicri 1421, yani Miladi 2001 senesi demektir.

Bediüzzaman'ın ahir zamanla ilgili bir diğer açıklaması da şöyledir:

"Yetmiş birde fecr-i sadık (tan yerinin ağarması, Güneş doğmadan önceki kızıllık, sabah vakti) başladı veya başlayacak. Eğer bu, fecr-i kazib (sabaha karşı ufukta yayılmaya başlayan birinci kızıllık) de olsa, otuz-kırk sene sonra fecr-i sadık (fecr-i kazibden sonra yayılmaya başlayan ikinci aydınlanma) çıkacak." (Hutbe-i Şamiye, 23)

Bediüzzaman'a göre fecr-i sadık'ın çıkacağı yıllar:

1371 + 30 = 1401 = 1981
1371 + 40 = 1411 = 1991

Bediüzzaman bu izahına göre Hakkın karşısındaki batılı temsil eden düşünce olan ateizmin ve materyalist felsefenin dağıtılmaya başlamasının 1981-1991 yıllarında, fikren tam anlamıyla susturulup dağıtılmasının ise 2001 yılında olacağına işaret etmiştir. (En doğrusunu Allah bilir)
Bediüzzaman Said Nursi'nin Hz. Mehdi (a.s.)'ın çıkışı hakkındaki bir diğer sözü ise şöyledir:

"Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse... (Kastamonu Lahikası, 57)

Bediüzzaman Said Nursi, "hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat" diyerek Hz. Mehdi (a.s.)'ın kendi döneminde henüz gelmediğini bildirmektedir. Ayrıca Müslümanlar tarafından beklendiğini ve kendi yaşadığı devirden bir asır sonra geleceğini de haber vermektedir.

Bediüzzaman Hicri 1300'lü yıllarda yaşamıştır. Kendisinden sonra gelecek asır olan Hicri 1400'lü yıllar Mehdi'nin çıkış zamanıdır.

 

Bediüzzaman Hazretleri’nin Hz. Mehdi (as)’ın hicri 1400’de geleceğini haber verdiği açıklamasındaki bazı sırlar

Bediüzzaman bu sözünde, bazı şahısların Hz. Mehdi (a.s.)'ın geçmişte geldiğini düşünerek yanıldıklarını belirtmiş ve Hz. Mehdi (a.s.)'ın geliş zamanı hakkında çok net bilgiler vermiştir:

1) İSTİKBAL-İ DÜNYEVİDE (DÜNYANIN GELECEĞİNDE) 1400 SENE SONRA:

Bediüzzaman bu sözleriyle İslam tarihinde pek çok kişinin Hz. Mehdi (a.s.)'ın kendi dönemlerinde geleceğini düşünerek yanıldıklarını belirtmiş ve Hz. Mehdi (a.s.)'ın, Peygamberimiz (s.a.v.)'den "1400 SENE SONRA" geleceğini hatırlatmıştır. Bu çok önemli bir bilgidir. Bediüzzaman burada ne 1373, ne 1378 ne 1398 ne de başka bir tarih vermemiş, tam olarak 1400 yıl sonrasından bahsetmiştir. Bu tarih, miladi 1980 yılına denk gelmektedir. Hicri 13. yüzyılın müceddidi olarak hicri 14. yüzyıla kadar müceddidlik görevini yerine getiren Bediüzzaman, Hicri 1379 yani Miladi olarak 1960 yılında vefat etmiştir. Dolayısıyla Bediüzzaman, Hz. Mehdi (a.s.)'nin gelişi için kendi yaşadığı dönemden çok ileriki bir tarihi belirtmektedir.

Bediüzzaman bu açıklamasıyla, açık ve kesin bir tarih vererek kendisinin ahir zamanın beklenen Mehdi'si olmadığını ifade etmekte, Hz. Mehdi (a.s.)'ın, kendi vefatından yaklaşık 20 sene kadar sonra geleceğini müjdelemektedir.

Bediüzzaman ayrıca Risalelerinde Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadislerine dayanarak "her yüzyıl başında bir müceddid gönderileceğini" hatırlatmıştır. Bediüzzaman "1400 YIL SONRA" tarihini vererek aynı zamanda "14. ve 15. yüzyıllar arasında görev yapacak olan müceddidin de Hz. Mehdi (a.s.) olduğunu" haber vermektedir.


2) GELECEK:

Bediüzzaman Hz. Mehdi (a.s.) için "1400 sene sonra GELECEK" ifadesini kullanarak, Hz. Mehdi (a.s.)'ın kesin olarak "geleceğini" müjdelemektedir.
Bediüzzaman bu sözleriyle Mehdi'nin sadece manevi bir kavram olmadığını, "belirtilen tarihte gelecek bir şahıs olduğunu" açıklamaktadır.

Bediüzzaman verdiği bu bilgiyle ayrıca Hz. Mehdi (a.s.)'ın geçmişte ve Bediüzzaman'ın kendi yaşadığı dönemde henüz gelmemiş olduğu konusuna da açıklık kazandırmaktadır. Çünkü dikkat edilirse Bediüzzaman "Hz. Mehdi (a.s.) geldi ya da gelmiş" dememekte, "gelecek zaman" belirten bir kelime kullanarak "GELECEK" demektedir.


3) HAKİKATİ:

Bediüzzaman Hz. Mehdi (a.s.) için "HAKİKAT" kelimesini kullanmıştır. Bediüzzaman bu ifadesiyle, Hz. Mehdi (a.s.)'ın gelişinin bir hakikat yani hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar "kesin bir gerçek" olduğunu belirtmiştir.

Ayrıca Bediüzzaman bu sözüyle, Hz. Mehdi (a.s.)'ın gelişinden önce Mehdi olduğu sanılan şahısların aksine, "1400 sene sonra gelecek olan Mehdi (a.s.)'ın bir hakikat" olacağını belirtmiştir. Yani bu kutlu zatın, Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadislerinde müjdelediği tüm özelliklere sahip olan "GERÇEK MEHDİ" olacağını ve bu özellikleriyle Mehdi (a.s.) sanılan kişilerden ayırt edilip tanınacağını hatırlatmıştır.


4) KARİB (YAKIN) ZANNETMİŞLER:

Bediüzzaman daha önce de birçok kişinin, Hz. Mehdi (a.s.)'ın geliş tarihi ile ilgili çeşitli kanaatlere kapıldıklarını ve bu mübarek zatın "kendi yaşadıkları yüzyıla yakın" bir tarihte geleceğini sandıklarını belirtmiştir. Ancak Bediüzzaman "KARİB (YAKIN) ZANNETMİŞLER" diyerek söz konusu kişilerin Hz. Mehdi (a.s.)'ın önceki tarihlerde çıkmış olabileceğini düşünmekle yalnızca bir "zanda bulunduklarını" ancak yanıldıklarını hatırlatmıştır. Gerçekte ise Hz. Mehdi (a.s.)'ın "Hicri 1400 yılında" geleceğini ve bu tarihten sonra faaliyetlerine başlayacağını bildirmiştir. Nitekim Bediüzzaman'ın verdiği bu tarih Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde verilen bilgilerle tam bir uyum halindedir.


 

:: Hz. Mehdi (a.s.)'ın zuhuruna yönelik olarak, Risalelerde yeri olmayan bazı yanlış izahlara cevaplar ve Sayın Adnan Oktar'ın Nur talebesi kardeşlerimize yönelik açıklamaları
:: Bazı Nur talebelerinin Risalerde değişiklikler yapmaları üzerine, Üstadın hayatta kalan varislerinin bu kişilere hitaben yazdıkları mektup
:: 'Ey yüz sene sonra gelenler' ifadesi Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerine Bediüzzaman'ın bir seslenişidir
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Risale-i Nur'a gerçek değerini Hz. Mehdi (a.s.)’ın vereceğini ifade etmiştir
:: Üstad kendisinden yüz sene sonra Hz. Mehdi (a.s.)'ın cemalinin görüleceğini ifade etmiştir
:: Üstad kendisinin Ahir Zamanın büyük Mehdisi olmadığını ifade etmektedir. Bazı Nur talebeleri bu konuyu şöyle delillendirmektedirler.
:: Üstad, Hz. Mehdi (a.s.)'ın zuhurunun kıştan sonra baharın gelmesi gibi Allah'ın bir adetullahı olduğunu ifade etmiştir.
:: Üstad Hz. Mehdi (a.s.)'a derin bir sevgi ve saygıyla bağlıdır, onun öncü bir askeri ve yardımcısıdır
:: Risalelerin ruhuna ters düşen teviller yapmaları, bazı Nurcu kardeşlerimizin, Üstad'ı ve Risaleleri gerektiği gibi anlayamadıklarını göstermektedir
:: Hz. Mehdi (a.s.)'ın, Üstad'ın hazırlamış olduğu eserleri kendine bir program edinmesi nedeniyle işinin güya çok kolay olacağı bu nedenle asıl Üstad'ın Hz. Mehdi (a.s.) olduğu iddiası tamamen yanlıştır
:: Hz. Mehdi (a.s.)'ın üç görevini sözde 3 ayrı kişinin yapacağı iddiası tamamen yanlıştır
:: Hz. Mehdi (a.s.)'in zuhuruna yönelik olarak Risalelerde yeri olmayan çok yanlış izahlar yapılmaktadır
:: HZ. MEHDİ (A.S.)'IN ZUHURUNA YÖNELİK OLARAK RİSALELERDE YERİ OLMAYAN ÇOK YANLIŞ İZAHLAR YAPILMAKTADIR
:: BEDİÜZZAMAN'IN HZ. MEHDİ (a.s.)'IN ÇIKIŞ ZAMANIYLA İLGİLİ SÖZLERİ (OSMANLICA)
:: ÜSTAD, RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI'NDA 63 DEFA HZ. MEHDİ'NİN BİR ŞAHIS, BİR ZAT, BİR İNSAN OLARAK GELECEĞİNİ İFADE ETMİŞTİR
::

ÜSTAD, RİSALELERİN ŞAHSI MANEVİSİNİ VE ÜSTAD'I BİR MEHDİ OLARAK GÖRMENİN BİR YANLIŞLIK VE YANILMA OLDUĞUNU İFADE ETMİŞTİR

:: BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ, KENDİSİNİN HEM "SEYYİD" HEM DE "AHİR ZAMAN MEHDİSİ" OLMADIĞINI NASIL AÇIKLAMIŞTIR?
:: 13. ASRIN MÜCEDDİDİ ÜSTAD SAİD NURSİ HAZRETLERİ, CÜBBELİ AHMET HOCA'YA CEVAP VERİYOR >>>
:: BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ ''HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ÜÇ GÖREVİ OLDUĞUNU''; ''BU ÜÇ GÖREVİ HEM BİRARADA HEM DÜNYA ÇAPINDA GERÇEKLEŞTİREN KİŞİNİN HZ. MEHDİ (A.S.) OLACAĞINI'' SÖYLEMİŞTİR. >>>
:: SAİD NURSİ HAZRETLERİ KENDİSİNİN ''MEHDİ OLMADIĞINI'' RİSALE-İ NUR'DA AÇIKÇA İFADE ETMEKTEDİR >>>
:: BEDİÜZZAMAN MEHDİLİK KONUSUNU REDDEDENLERİN 'İMANLARI ZAYIF VE ENANİYETLERİ KAVİ' KİMSELER OLDUKLARINI BELİRTMİŞTİR >>>
:: RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI'NDA 36 AYRI YERDE 38 DEFA HZ. MEHDİ'NİN BİR ŞAHIS, BİR ZAT, BİR İNSAN OLDUĞU İFADE EDİLMİŞTİR >>>
:: BİR HOCA'YA CEVAP >>>
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ İLE İLGİLİ BÜTÜN MAKALELERİ:
 
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri çok fazla iftiraya uğramıştır.
:: Sayın Adnan Oktar'ın yeni kitabı İsa Mesih (as), Hz. Mehdi (as) ve İttihad-ı İslam
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri '1956 yılı deccaliyetin ölmeye başladığı tarihtir.' demiştir.
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin kabrinin saklı kalması gerekir.
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin kendisinin Mehdi olduğunu söyleyenlere cevabı.
:: Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi (as)'ın halife olacağını söylüyor.
:: Bediüzzaman Hazretleri kıyametin tarihini net ve açık bir şekilde söylemiştir.
:: Ahmet Akgündüz'ün Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin seyyidliği konusundaki yanılgısı.
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Kürt olmasıyla gurur duyarız.
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ben manen seyyid ve şerifim demiştir.
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri İttihad-ı İslam'ı detaylı anlatmıştır.
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ayetleri çok detaylı tefsir etmiştir.
:: Mehmet Ali Kaya'nın Mehdiyet hakkındaki yanılgılarına cevap: Bediüzzaman Hazretleri '1 asır sonra dediğinde 2010 yılını kastetmektedir.'
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri 'Komünizmin meydana getireceği sistem demokrasi ve hukuk tanımaz' demiştir.
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Türk-İslam Birliği'nin tarihi olan 2023'ü önceden işaret etmiştir.
:: Bediüzzaman Hazretleri ve Atatürk ledün ilminin üstadlarıdır.
:: Başbakanımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin rüyasını gerçekleştirmiştir.
:: Ahmet Akgündüz'ün Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin seyyidliği konusundaki yanılgısı.
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri siyaseti siyasetçilere bırakın demiştir.
:: Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Bediüzzaman Said Nursi ile ilgili mesajı çok candan.
:: Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin torunları Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin kendi soyağaçlarında bulunmadığını söylemektedirler.
:: BBediüzzaman Hazretleri'nin has talebelerinden Ahmet Fevzi Ağabeyin aktardığı ahir zamanla ilgili ayetler ve ebcedleri.
:: Hıristiyanlarla ittifak Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin risalelerinde önemle üzerinde durduğu bir husustur.
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri PKK tehlikesini 70 yıl öncesinden işaret etmiştir.
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin harikulade bir insan olduğunu 10 yıla kadar tüm dünya öğrenecek.
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Darwinizmi ve materyalizmi Hz. Mehdi (as)’ın ilmi olarak yıkacağını söylemiştir.
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. Hızır'dan aldığı bilgiyle Hz. Mehdi (as)'ın vazifelerini çok detaylı tarif etmiştir.
:: Üstad kendisinin Ahir Zamanın büyük Mehdisi olmadığını ifade etmektedir. Bazı Nur talebeleri bu konuyu şöyle delillendirmektedirler.
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (as) için ‘Dünyanın en büyük kutbu olan bir zat-ı nuraniye’ demiştir.
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ‘Ben iman hakikatlerinde görevi bir cihette yaptım, Hz. Mehdi (as) bütün vazifeleri tam yapacaktır’ demiştir.
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri her dönemde şahs-ı manevi olduğunu anlatmaktadır. Peygamberimiz (sav) döneminde de şahsı manevi vardır. Hz. Mehdi (as), talebeleri ve şahs-ı manevi hepsi biraradadır.
:: Hz. Mehdi (as) için şahsı manevi diyerek Müslümanları pasifize etmeye çalışıyorlar.
:: Sayın Adnan Oktar’ın Mustafa Sungur ile ilk karşılaşması.
:: Risale-i Nur Külliyatı evinde bulunmayan, evinde su bulunmayan gibidir.
:: Nur talebelerinin 'said' kelimesi hakkındaki yanılgıları.
:: Bediuzzaman Hazretleri yekaze halinde iken Hz. Mehdi (as) hakkında sırlar edinmiştir.
:: Yaşar Nuri Hocamız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni çok güzel övmüş.
:: Bediüzzaman Hazretleri’nin has talebelerinden Mustafa Sungur Ağabeyimizin cenaze töreninde Sayın Başbakanımız çok güzel konuşmuş.
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as)’ın şahıs olarak geleceğini çok net anlatmaktadır.
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (as)’ı çok detaylı anlatmıştır-1
:: Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (as)’ı çok detaylı anlatmıştır-2
  SAYIN ADNAN OKTAR'IN BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ İLE İLGİLİ KONUŞMALARI:
   
 
 

Bediüzzaman Hazretleri, Ahir Zaman Fitnesini Hz. Mehdi (as)’ın, Hz. İsa (As) İle Birlikte Tam Olarak Susturacağını Söylüyor

 

 
 
BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ BEDİÜZZAMAN VE MEHDİ
RİSALE-İ NUR TAVİZSİZ RİSALE-İ NUR OKUMA
RİSALE-İ NUR ARAŞTIRMA RİSALE-İ NUR TASTAMAM
RİSALE-İ NUR KÜLLİYATI RİSALE-İ NUR'DA BATIN TEFSİRCİLİĞİ
SORULARLA RİSALE .1. RİSALE ARA .1.
RİSALE HABER .1. RİSALE-İ NUR ENSTİTÜSÜ .1.
 
1. MÜCEDDİDLER NE ZAMAN GÖNDERİLİRLER?
2. HİCRİ 12. ASRIN MÜCEDDİDİ KİMDİR?
3. HİCRİ 13. ASRIN MÜCEDDİDİ KİMDİR?
4. HİCRİ 14. ASRIN (BULUNDUĞUMUZ YÜZYILIN) MÜCEDDİDİ KİM OLACAKTIR?
5. HZ. MEHDİ NE ZAMAN ÇIKACAKTIR?
6.HZ. MEHDİ NEREDE ZUHUR EDECEKTİR?
7. HZ. MEHDİ'Yİ DİĞER MÜCEDDİDLERDEN AYIRAN VASIF NEDİR?
8. HZ. MEHDİ SEYYİD Mİ OLACAK?
9. BEDİÜZZAMAN'I MEHDİ ZANNEDENLERE BEDİÜZZAMAN'IN CEVABI NE OLMUŞTUR?
10. HZ. MEHDİ, HZ. İSA İLE BİRARADA FAALİYET YAPACAK MI? ve HZ. İSA (AS) HZ. MEHDİ'NİN ARKASINDA NAMAZ KILMIŞ MIDIR?
11. MEHDİLİK KONUSUNU REDDEDENLER OLACAK MIDIR?
12. HZ. İSA'NIN TALEBELERİNİN SAYISI ÇOK MU YOKSA AZ MI OLACAKTIR?
13. HZ. MEHDİ'NİN TALEBELERİNİN SAYISI ÇOK MU YOKSA AZ MI OLACAKTIR?
14. HZ. MEHDİ'NİN TALEBELERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
15. RİSALE-İ NUR'U EN İYİ ANLAYACAK OLAN KİMDİR?
16. RİSALE-İ NUR'UNzBATINİ TEFSİRE İHTİYACI VAR MIDIR?
17. RİSALE-İ NURLARI TEFSİR ETMEK SAKINCALI DEĞİL MİDİR?
18. AHİR ZAMAN KONULARINDA TEFSİR VE TEVİL YOLUNA GİDENLERİN BAZI ENDİŞELERİ VAR MIDIR?
19. HZ. MEHDİ'NİN GELİŞİ KONUSUNDA HERHANGİ BİR RİVAYET OLMASAYDI BİLE, HZ. MEHDİ'NİN GELMESİ ADETULLAHA UYGUN MUDUR?
20. BEDİÜZZAMAN HZ. MEHDİ İÇİN "GEÇMİŞTE KALDI" DEMİŞ MİDİR?
21. BEDİÜZZAMAN KENDİ VAZİFESİNİ NASIL TARİF ETMEKTEDİR?
22. BEDİÜZZAMAN'IN DÖNEMİNDE BİDATLAR YOK OLMUŞ MUDUR?
23. HZ. MEHDİ'NİN GÖREVLERİ NELER OLACAKTIR?
24. BU İTTİFAKIN GERÇEKLEŞMESİNE HZ. MEHDİ'NİN HANGİ ÖZELLİKLERİ ve KİMLER VESİLE OLACAKTIR?
25.TARİHTE BU VAZİFELERİN HEPSİNİ BİRDEN İCRA ETMİŞ KİMSE VAR MIDIR?
26. BEDİÜZZAMAN YAŞADIĞI DÖNEMDE MİLYONLARCA KİŞİDEN OLUŞAN BÜYÜK BİR KİTLENİN DESTEĞİNİ ALMIŞ MIDIR?
27.GÜNÜMÜZDE KURAN AHLAKI DÜNYA ÇAPINDA YAYGIN ŞEKİLDE YAŞANIR DURUMDA MIDIR?
28.HZ. MEHDİ'NİN MADDİ İMKANLARI DAR MI YOKSA GENİŞ Mİ OLACAKTIR?
29. MÜSLÜMANLARIN GERÇEK İSEVİLER İLE İTTİFAKI OLUŞMUŞ MUDUR?
30. BEDİÜZZAMAN SALTANAT SAHİBİ OLMUŞ MUDUR?
   
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Harun Yahya | Tv izle | HarunYahya | Adnan Oktar | Fosil | Evrim Teorisi | Kuran